Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2018 r.

 

Wnioski należy składać w MOPS Kraśnik, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik, pok nr 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł (stan na 30.06.2018r.).W tym roku następuje zmiana kryterium dochodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (informacja dot. wysokości dochodu zostanie podana o wiadomości niezwłocznie po podjęciu rozporządzenia).

 

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w MOPS Kraśnik tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od sierpnia br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od sierpnia 2018 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

 

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udzielne są w MOPS Kraśnik pokój nr.1, nr tel. 81 825 15 80.

Załączniki do pobrania:

1. wniosek

2. oświadczenie o dochodach

3. Informacja szczegółowa

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów MOPS w Kraśniku