Zapraszamy do korzystania z pomocy jaką oferuje miasto Kraśnik w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r

Bezpłatne porady i konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób i rodzin z problemami przemocy w rodzinie
w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym

„Promyk” – ul. Grunwaldzka 4a, 23-204 Kraśnik, tel. 81 825 43 99

• Psycholog: poniedziałek w godz. 15.30-17.30; czwartek w godz. 15.30-17.30
• Specjalista terapii uzależnień i współuzależnień: poniedziałek w godz. 9.30-12.30
• Radca prawny: piątek w godz. 9.00-12.00
• Mediator: czwartek w godz. 13.00-15.00
• Wychowawca (zajęcia dla dzieci i młodzieży): wtorek w godz. 16.00-19.00;
środa w godz. 14.00-17.00; czwartek w godz. 15.00-17.00
• Telefon informacyjno-konsultacyjny 81 825 43 99: czwartek w godz. 17.00-19.00
(zapewniamy anonimowość rozmówcy)

Filia Rodzinnego Punktu – ul. Sikorskiego 11, 23-204 Kraśnik, 81 884 49 23

• Specjalista terapii uzależnień: wtorek w godz. 16.00-21.00

Bezpłatne konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin, które czują się lub są narażone na społeczne wykluczenie
– każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.00 – 18.00
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a, 23-204 Kraśnik.
Konsultacje mają na celu wypracowanie w ramach pracy socjalnej i kontraktu socjalnego prawidłowych postaw i ról społecznych, podniesienie standardu codziennego życia, wspieranie działań na rzecz rozwoju zawodowego, integrowanie ze środowiskiem lokalnym,
wypromowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a, 23-204 Kraśnik – Sekcja ds. uzależnień, pok. nr 6,

tel. 81 825 41 35, w godz. 7.00 – 15.00.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kraśniku,

ul. Grunwaldzka 4a, 23-204 Kraśnik – tel. 81 825 41 35,

w godz. 7.00 – 15.00.

Więcej informacji dotyczących profilaktyki uzależnień w naszym mieście
– www.uzaleznieniamops.krasnik.pl.