Menu

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO

Do 30 kwietnia 2024r. mieszkańcy miasta Kraśnik mogą składać wnioski o dodatek osłonowy.

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Szpitalna 1a,   od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dodatek przysługuje osobom, które spełnią określone kryteria dochodowe. Dochód przeliczany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku (bez utraty i uzysku).

W przypadku osoby samotnie gospodarującej wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie może przekroczyć 2100 zł, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych – 1500 zł na osobę.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższe kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego    a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. i wypłacany jest jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi odpowiednio:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa            w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 825 43 29 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Szpitalna 1a, pokój nr 9.