Menu

 

 

 

Akty prawne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku świadczy pomoc na rzecz mieszkańców miasta w oparciu o następujące przepisy prawne:


1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. Dz.U. 2015 poz. 163)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000163

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080140092

3. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) Obowiązująca Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. 2013 poz. 1024)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052672259
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20130001024

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j Dz.U. 2015 poz. 581.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000581

5. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009r. nr 205 poz. 1585 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092051585

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 późn. zm.),
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493

8. Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873

9. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051891598

10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031221143

11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2015 poz. 149.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000149

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1745)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052101745

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072011455

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1720)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112921720

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 1058)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001058

16. Ustawa z dnia 7 stycznia 2016 r . w sprawie ogłoszenia jednolistego tekstu ustawy – Kodeks postępowania aministracyjnego.

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2016/pozycja/23
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2016000002301.pdf