Menu

 

 

 

Stypendia szkolne

 

ŚWIADCZENIA
POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Pomoc
materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie
przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90u) ustawy o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2000 nr 62, poz. 718
póz. zm.).

1) stypendium szkolne
– może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie
miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 528 zł netto,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.

Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego
lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie
świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres
nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek
ten składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku.

2) zasiłek szkolny –
może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w
formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych

z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są
przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
dyrektora szkoły lub z urzędu.

treść: E.P
publikacja: J.A

 

__________________

Pliki do pobrania:

Regulamin
Oświadczenie na nowy rok
Oświadczenie o dochodach
Rozliczenie rachunków
Wniosek stypendium szkolne PDF
Wniosek stypendium szkolne DOCX
Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego