Menu

 

 

 

Stypendia szkolne

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM :

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b 90u) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2022r.poz.2230).

  • stypendium szkolne

– może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 600 zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

  • zasiłek szkolny

– może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w
formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu.

Wniosek ten składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Pliki do pobrania:

Regulamin
OŚWIADCZENIE (na NOWY ROK)

OŚWIADCZENIE o CZŁONKACH RODZINY

WYDATKI KWALIFIKOWANE do stypendium szkolnego

Załącznik nr 1 do Regulaminu – WNIOSEK – stypendium szkolne bez klauzuli

Załącznik nr 2 do Regulaminu – ROZLICZENIE RACHUNKU 2023