Menu

 

 

 

Nansza Misja Wasza Praca

NASZA MISJA WASZA PRACA
Program aktywizacji społeczno – zawodowej na terenie miasta Kraśnik

„Nasza misja wasza praca – program aktywizacji społeczno – zawodowej realizowany na terenie Miasta Kraśnik”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystapił do realizacji projektu pt. „Nasza misja wasza praca – program aktywizacji społeczno – zawodowej realizowany na terenie Miasta Kraśnik”

Celem projektu jest zapewnienie równych szans dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie statutu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy  i integracji z rynkiem pracy.

Projekt adresowany jest do osób niepracujących, będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotnych, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

a) warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
b) indywidualne doradztwo zawodowe,
c) kurs gastronomii z elementami cateringu,
d) obsługa komputera i kas fiskalnych,
e) badania w zakresie medycyny pracy,
f) organizowanie i inspirowanie udziału  mieszkańców w imprezach o charakterze integracyjnym,
g) organizowanie i finansowanie uczestnictwa w grupach samopomocowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacje na temat projektu są udzielane telefonicznie, pod numerem telefonu: 081 825-15-81, lub w siedzibie MOPS przy ul. Grunwaldzkiej 4A 81 826 73 86 w Kraśniku.

treść: Danuta Szydłowska