Menu

 

 

 

WYSOKIE STANDARDY MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku realizuje ważny z punktu widzenia rozwoju instytucji projekt pn. ”WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wartość projektu wynosi 357 846,87zł i nie obejmuje żadnego wkładu własnego.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy socjalnej świadczonej na rzecz klientów MOPS w Kraśniku. W wyniku jego realizacji nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz wprowadzeniu rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych, co w efekcie  zwiększy poziom realizacji różnego rodzaju usług, niezbędnych dla osób zgłaszających się do pomocy społecznej, zgodnie z wstępnym rozpoznaniem ich potrzeb.

W wyniku realizacji  pierwszego etapu projektu nastąpiła poprawa warunków pracy instytucji poprzez doposażenie pracowników w niezbędny stacjonarny sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, metalowe regały i szafy, wymianę  biurek  i foteli biurowych pracowników socjalnych. Przeprowadzono drobne prace remontowe, dzięki którym m.in. wydzielono punkt pierwszego kontaktu z klientami. Powstały również kąciki zabaw dla najmłodszych.

Opierając się na obowiązujących przepisach ustawy o pomocy społecznej zaprojektowano  również zmianę struktury organizacyjnej, co pozwoliło na wyodrębnienie w strukturze  Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku:

– Stanowiska ds. pierwszego kontaktu,

– Zespołu ds. pracy socjalnej i usług

– Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

Pozostałe działy MOPS uczestniczą w zmianach w sposób pośredni, w szczególności poprzez nabycie wiedzy o nowym podziale zadań i strukturze ośrodka.

W ramach kolejnych zadań projektu przewidziane są szkolenia dla pracowników socjalnych, praca z superwizorem oraz wizyty studyjne w ośrodkach pracujących nowym modelem.

Najważniejszym kierunkiem zmian jest dysponowanie profesjonalnym wsparciem o szerokim zakresie i dostępności. Może to uczynić, wykształcona, doświadczona i zaangażowana kadra pracowników socjalnych.  Zgodnie z założeniami projektu skuteczna praca socjalna odzyska należne miejsce, jeśli wyemancypuje od świadczeń materialnych, gdyż obecnie jest zdominowana przez pomoc finansową.

Kraśnik, 21.07.2021r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Kraśniku ogłasza  zapytanie ofertowe dotyczące na potrzeby projektu pn. „WYSOKIE STANDARDY MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 obejmującej opracowanie i wdrożenie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w MOPS w Kraśniku

 

 

  1. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku

  1. Grunwaldzka 4A, 23-204 Kraśnik

Tel. 81 825 15 80
Szczegóły w załącznikach do pobrania :

20210721140910433

 WZÓR UMOWY KRASNIK MOPS 2.5 (3)