Menu

 

 

 

WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU

 

 

 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I MEDIACJE !!!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku  jest w trakcie realizacji  projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU”. W ramach w/w  projektu  jedną z form wsparcia jest realizacja usług specjalistycznych przez prawnika i mediatora.

Przedmiotem konsultacji prawniczych jest udzielanie porad w trudnych sprawach ekonomicznych, rodzinnych, cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych, podatkowych, spadkowych, z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,  funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, stypendium itp. Usługi mediatora będą prowadzone w  zakresie prawa rodzinnego, cywilnego i administracyjnego.

W związku z powyższym Ośrodek zaprasza mieszkańców Kraśnika potrzebujących wsparcia do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i usług mediatora w celu rozwiązywania problemów prawnych i korzystania z mediacji. Spotkania konsultacyjne z prawnikiem i mediatorem będą prowadzone w okresie od marca do 30 czerwca 2022 r. Konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu spotkania pod numerem telefonu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 723 327 301 (tel. czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku realizuje ważny z punktu widzenia rozwoju instytucji projekt pn. ”WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wartość projektu wynosi 357 846,87zł i nie obejmuje żadnego wkładu własnego.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy socjalnej świadczonej na rzecz klientów MOPS w Kraśniku. W wyniku jego realizacji nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz wprowadzeniu rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych, co w efekcie  zwiększy poziom realizacji różnego rodzaju usług, niezbędnych dla osób zgłaszających się do pomocy społecznej, zgodnie z wstępnym rozpoznaniem ich potrzeb.

W wyniku realizacji  pierwszego etapu projektu nastąpiła poprawa warunków pracy instytucji poprzez doposażenie pracowników w niezbędny stacjonarny sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, metalowe regały i szafy, wymianę  biurek  i foteli biurowych pracowników socjalnych. Przeprowadzono drobne prace remontowe, dzięki którym m.in. wydzielono punkt pierwszego kontaktu z klientami. Powstały również kąciki zabaw dla najmłodszych.

Opierając się na obowiązujących przepisach ustawy o pomocy społecznej zaprojektowano  również zmianę struktury organizacyjnej, co pozwoliło na wyodrębnienie w strukturze  Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku:

– Stanowiska ds. pierwszego kontaktu,

– Zespołu ds. pracy socjalnej i usług

– Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

Pozostałe działy MOPS uczestniczą w zmianach w sposób pośredni, w szczególności poprzez nabycie wiedzy o nowym podziale zadań i strukturze ośrodka.

W ramach kolejnych zadań projektu przewidziane są szkolenia dla pracowników socjalnych, praca z superwizorem oraz wizyty studyjne w ośrodkach pracujących nowym modelem.

Najważniejszym kierunkiem zmian jest dysponowanie profesjonalnym wsparciem o szerokim zakresie i dostępności. Może to uczynić, wykształcona, doświadczona i zaangażowana kadra pracowników socjalnych.  Zgodnie z założeniami projektu skuteczna praca socjalna odzyska należne miejsce, jeśli wyemancypuje od świadczeń materialnych, gdyż obecnie jest zdominowana przez pomoc finansową.

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRAWNIKA

NA CZERWIEC 2022

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

    DATA REALIZACJI USŁUGI Ilość godzin zegarowych Godziny od … do…
  1.        06.06.2022 r. 6 14:00 – 20:00
  2.        07.06.2022 r. 6 14:00 – 20:00
  3.        08.06.2022 r. 7 08:00- 15:00
  4.        09.06.2022 r. 5 15:00 – 20:00
  5.        10.06.2022 r. 6 08:00-14:00
  6.        13.06.2022 r. 5 15:00 – 20:00
  7.        14.06.2022 r. 5 15:00-20:00
  8.        20.06.2022 r. 5 15:00-20:00
  9.        21.06.2022 r. 5 15:00- 20:00
  10.    23.06.2022 r. 7 08:00-15:00
  11.    24.06.2022 r. 6 08:00-14:00
  12.    27.06.2022 r. 5 15:00-20:00
  13.    28.06.2022 r. 5 15:00- 20:00
  14.    30.06.2022 r. 7 08:00- 15:00

HARMONOGRAM DYŻURÓW MEDIATORA

NA CZERWIEC 2022

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Mediator: p. Piotr Kapica  

 

  DATA REALIZACJI USŁUGI Ilość godzin zegarowych Godziny od … do…
1.        01.06.2022 4 12:00 – 16:00
2.        02.06.2022 4 08:00 – 12.00
3.        03.06.2022 4 08:00 -12:00
4.        07.06.2022 4 08:00 – 12:00
5.        09.06.2022 5 08:00 – 13:00
6.        10.06.2022 5 15:00 – 20:00
7.        15.06.2022 5 15:00 – 20:00
8.        17.06.2022 4 08:00 – 12:00
9.        22.06.2022 5 15:00 – 20:00
10.    23.06.2022 4 08:00 – 13:00
11.    23.06.2022 5 15:00 – 20:00

HARMONOGRAM SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ

W CZERWCU 2022

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

MIEJSCE REALIZACJI SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ: MOPS W KRAŚNIKU, 23-204 Kraśnik

Superwizje w VI 2022 realizuje trzech superwizorów

HARMONOGRAM SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ

W CZERWCU 2022

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJALNEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        03.06.2022 3 7:00 -10:00
2.        03.06.2022 3 10:05-13:05
3.        03.06.2022 3 13:15-16:15
4.        03.06.2022 3 16:20-19:20
5.        04.06.2022 3 7:00 -10:00
6.        04.06.2022 3 10:05-13:05
7.        04.06.2022 3 13:15-16:15
8.        04.06.2022 3 16:20-19:20
9.        05.06.2022 3 7:00 -10:00
10.      27  

 

  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJANEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        03.06.2022 3 7:00 -10:00
2.        03.06.2022 3 10:05-13:05
3.        03.06.2022 3 13:15-16:15
4.        03.06.2022 3 16:20-19:20
5.        04.06.2022 3 7:00 -10:00
6.        04.06.2022 3 10:05-13:05
7.        04.06.2022 3 13:15-16:15
8.        04.06.2022 3 16:20-19:20
9.        05.06.2022 3 7:00 -10:00
10.      27  

 

 

  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJANEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        03.06.2022 3 7:00 -10:00
2.        03.06.2022 3 10:05-13:05
3.        03.06.2022 3 13:15-16:15
4.        03.06.2022 3 16:20-19:20
5.        04.06.2022 3 7:00 -10:00
6.        04.06.2022 3 10:05-13:05
7.        04.06.2022 3 13:15-16:15
8.        04.06.2022 3 16:20-19:20
9.        05.06.2022 3 7:00 -10:00
10.      27  

 

MIEJSCE REALIZACJI SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ: MOPS W KRAŚNIKU, 23-204 Kraśnik

  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJALNEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        01.06.2022

 

3 7:00 -10:00
2.        01.06.2022 3 10:05-13:05
3.        01.06.2022 3 13:15-16:15
4.        01.06.2022 3 16:20-19:20
5.        02.06.2022 3 7:00 -10:00
6.        02.06.2022 3 10:05-13:05
7.        02.06.2022 3 13:15-16:15
8.        02.06.2022 3 16:20-19:20
9.        03.06.2022 3 7:00 -10:00
10.    03.06.2022 3 10:05-13:05
11.    03.06.2022 3 13:15-16:15
12.    03.06.2022 3 16:20-19:20
13.      36  

 

HARMONOGRAM SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ

W MAJU 2022

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

MIEJSCE REALIZACJI SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ: MOPS W KRAŚNIKU, 23-204 Kraśnik

 

  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJANEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        18.05.2022

 

3 7:00 -10:00
2.        18.05.2022 3 10:05-13:05
3.        18.05.2022 3 13:15-16:15
4.        18.05.2022 3 16:20-19:20
5.        19.05.2022 3 7:00 -10:00

 

6.        19.05.2022 3 10:05-13:05

 

7.        19.05.2022 3 13:15-16:15

 

8.        19.05.2022 3 16:20-19:20

 

9.        20.05.2022 3 7:00 -10:00

 

10.    20.05.2022 3 10:05-13:05

 

11.    20.05.2022 3 13:15-16:15

 

12.    20.05.2022 3 16:20-19:20

 

13.      36  

 

HARMONOGRAM SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ

 

 

W MAJU 2022

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

MIEJSCE REALIZACJI SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ: MOPS W KRAŚNIKU, 23-204 Kraśnik

Superwizje w V 2022 realizuje trzech superwizorów

  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJANEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        10.05.2022 3 7:00 -10:00
2.        10.05.2022 3 10:05-13:05
3.        10.05.2022 3 13:15-16:15
4.        10.05.2022 3 16:20-19:20
5.        11.05.2022 3 7:00 -10:00
6.        11.05.2022 3 10:05-13:05
7.        11.05.2022 3 13:15-16:15
8.        11.05.2022 3 16:20-19:20
9.        12.05.2022 3 7:00 -10:00
10.    12.05.2022 3 10:05-13:05
11.    12.05.2022 3 13:15-16:15
12.    12.05.2022 3 16:20-19:20
13.      36  
  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJANEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        10.05.2022 3 7:00 -10:00
2.        10.05.2022 3 10:05-13:05
3.        10.05.2022 3 13:15-16:15
4.        10.05.2022 3 16:20-19:20
5.        11.05.2022 3 7:00 -10:00
6.        11.05.2022 3 10:05-13:05
7.        11.05.2022 3 13:15-16:15
8.        11.05.2022 3 16:20-19:20
9.        12.05.2022 3 7:00 -10:00
10.    12.05.2022 3 10:05-13:05
11.    12.05.2022 3 13:15-16:15
12.    12.05.2022 3 16:20-19:20
13.      36  

 

  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJANEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        10.05.2022 3 7:00 -10:00
2.        10.05.2022 3 10:05-13:05
3.        10.05.2022 3 13:15-16:15
4.        10.05.2022 3 16:20-19:20
5.        11.05.2022 3 7:00 -10:00
6.        11.05.2022 3 10:05-13:05
7.        11.05.2022 3 13:15-16:15
8.        11.05.2022 3 16:20-19:20
9.        12.05.2022 3 7:00 -10:00
10.    12.05.2022 3 10:05-13:05
11.    12.05.2022 3 13:15-16:15
12.    12.05.2022 3 16:20-19:20
13.      36  

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRAWNIKA

W MAJU 2022

  DATA REALIZACJI USŁUGI Ilość godzin zegarowych Godziny od … do…
1.        04.05.2022 r. 5 15:00 – 20:00
2.        05.05.2022 r. 7 08:00- 15:00
3.        05.05.2022 r. 4 16:00-20:00
4.        06.05.2022 r. 7 08:00-15:00
5.        09.05.2022 r. 5 15:00-20:00
6.        10.05.2022 r. 5 15:00-20:00
7.        12.05.2022 r. 5 15:00- 20:00
8.        13.05.2022 r. 5 08:00-13:00
9.        16.05.2022 r. 5 15:00-20:00
10.    17.05.2022 r. 5 15:00-20:00
11.    19.05.2022 r. 7 08:00-15:00
12.    20.05.2022 r. 7 08:00- 15:00
13.    24.05.2022 r. 5 15:00- 20:00
14.    26.05.2022 r. 6 08:00-14:00

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

HARMONOGRAM DYŻURÓW MEDIATORA

W MAJU 2022

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

  DATA REALIZACJI USŁUGI Ilość godzin zegarowych Godziny od … do…
1.        04.05.2022 3 12:00 – 15:00
2.        06.05.2022 3 12:00 – 15.00
3.        10.05.2022 4 15:00 -19:00
4.        11.05.2022 5 15:00 – 20:00
5.        12.05.2022 5 15:00 – 20:00
6.        13.05.2022 3 12:00 – 15:00
7.        17.05.2022 5 15:00 – 20:00
8.        19.05.2022 2 15:00 – 18:00
9.        24.05.2022 5 08:00 – 12:00
10.    26.05.2022 5 15:00 – 20:00
11.    27.05.2022 4 08:00 – 12:00
12.    31.05.2022 4 08:00 – 12:00

 

Mediator: p. Piotr Kapica  

HARMONOGRAM SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ

W KWIETNIU 2022

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

MIEJSCE REALIZACJI SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ: MOPS W KRAŚNIKU, 23-204 Kraśnik

  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJANEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        20.04.2022 3 7:00 -10:00
2.        20.04.2022 3 10:05-13:05
3.        20.04.2022 3 13:15-16:15
4.        20.04.2022 3 16:20-19:20
5.        21.04.2022 3 7:00 -10:00

 

6.        21.04.2022 3 10:05-13:05

 

7.        21.04.2022 3 13:15-16:15

 

8.        21.04.2022 3 16:20-19:20

 

9.        22.04.2022 3 7:00 -10:00

 

10.    22.04.2022 3 10:05-13:05

 

11.    22.04.2022 3 13:15-16:15

 

12.    22.04.2022 3 16:20-19:20

 

13.      36  

HARMONOGRAM SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ

W KWIETNIU 2022

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

MIEJSCE REALIZACJI SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ: MOPS W KRAŚNIKU, 23-204 Kraśnik

Superewizje w IV 2022 realizuje trzech superwizorów

  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJANEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        11.04.2022 3 7:00 -10:00
2.        11.04.2022 3 10:05-13:05
3.        11.04.2022 3 13:15-16:15
4.        11.04.2022 3 16:20-19:20
5.        12.04.2022 3 7:00 -10:00
6.        12.04.2022 3 10:05-13:05
7.        12.04.2022 3 13:15-16:15
8.        12.04.2022 3 16:20-19:20
9.        13.04.2022 3 7:00 -10:00
10.    13.04.2022 3 10:05-13:05
11.    13.04.2022 3 13:15-16:15
12.    13.04.2022 3 16:20-19:20
13.      36  
  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJANEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        11.04.2022 3 7:00 -10:00
2.        11.04.2022 3 10:05-13:05
3.        11.04.2022 3 13:15-16:15
4.        11.04.2022 3 16:20-19:20
5.        12.04.2022 3 7:00 -10:00
6.        12.04.2022 3 10:05-13:05
7.        12.04.2022 3 13:15-16:15
8.        12.04.2022 3 16:20-19:20
9.        13.04.2022 3 7:00 -10:00
10.    13.04.2022 3 10:05-13:05
11.    13.04.2022 3 13:15-16:15
12.    13.04.2022 3 16:20-19:20
13.      36  
  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJANEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        11.04.2022 3 7:00 -10:00
2.        11.04.2022 3 10:05-13:05
3.        11.04.2022 3 13:15-16:15
4.        11.04.2022 3 16:20-19:20
5.        12.04.2022 3 7:00 -10:00
6.        12.04.2022 3 10:05-13:05
7.        12.04.2022 3 13:15-16:15
8.        12.04.2022 3 16:20-19:20
9.        13.04.2022 3 7:00 -10:00
10.    13.04.2022 3 10:05-13:05
11.    13.04.2022 3 13:15-16:15
12.    13.04.2022 3 16:20-19:20
13.      36  

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW MEDIATORA

W KWIETNIU 2022

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Mediator: p. Piotr Kapica

  DATA REALIZACJI USŁUGI

Ilość godzin zegarowych

Godziny od … do…
1.        01.04.2022 3 12:00 – 15:00
2.        05.04.2022 5 15:00 – 20.00
3.        08.04.2022 5 08:00 -12:00
4.        12.04.2022 5 15:00 – 20:00
5.        15.04.2022 4 08:00 – 12:00
6.        19.04.2022 4 16:00 – 20:00
7.        22.04.2022 4 08:00 – 12:00
8.        22.04.2022 5 15:00 – 20:00
9.        26.04.2022 5 15:00 – 20:00
10.    28.04.2022 4 08:00 – 12:00
11.    29.04.2022 4 08:00 – 12:00

 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRAWNIKA

W KWIETNIU 2022

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  DATA REALIZACJI USŁUGI Ilość godzin zegarowych Godziny od … do…
1.        01.04.2022 r. 5 10:00 – 15:00
2.        01.04.2022 r. 5 15:00- 20:00
3.        05.04.2022 r. 5 15:00-20:00
4.        07.04.2022 r. 7 8:00-15:00
5.        08.04.2022 r. 5 8:00- 13:00
6.        12.04.2022 r. 5 15:00-20:00
7.        14.04.2022 r. 5 15:00-20:00
8.        15.04.2022 r. 7 8:00-15:00
9.        19.04.2022 r. 5 15:00- 20:00
10.    21.04.2022 r. 5 15:00- 20:00
11.    22.04.2022 r. 7 8:00-15:00
12.    26.04.2022 r. 5 15:00- 20:00
13.    28.04.2022 r. 7 08:00- 15:00
14.    29.04.2022 r. 5 08:00- 13:00

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRAWNIKA

W MARCU  2022r.

W ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  DATA REALIZACJI USŁUGI Ilość godzin zegarowych Godziny od … do…
1.        17.03.2022 r. 8 7:00 – 15:00
2.        18.03.2022 r. 8 7:00- 15:00
3.        18.03.2022 r. 5 15:00- 20:00
4.        22.03.2022 r. 8 12:00-20:00
5.        23.03.2022 r. 8 7:00-15:00
6.        24.03.2022 r. 8 12:00- 20:00
7.        25.03.2022 r. 7 8:00-14:00
8.        25.03.2022 r. 5 15:00-20:00
9.        29.03.2022 r. 8 12:00-20:00
10.    30.03.2022 r. 8 7:00-15:00
11.    31.03.2022 r. 5 10:00- 15:00

HARMONOGRAM DYŻURÓW MEDIATORA

W MARCU 2022r.

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  DATA REALIZACJI USŁUGI Ilość godzin zegarowych Godziny od … do…
1.        18.03.2021 5 15:00 – 20:00
2.        21.03.2021 4 16:00 – 20.00
3.        22.03.2021 5 15:00 -20:00
4.        23.03.2021 4 11:00 – 15:00
5.        24.03.2021 3 12:00 – 15:00
6.        30.03.2021 5 15:00 – 20:00
7.        31.03.2021 4 11:00 – 15:00

HARMONOGRAM SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ

W MARCU 2022

w ramach projektu pt.  „WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

MIEJSCE REALIZACJI SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ: MOPS W KRAŚNIKU UL. TYSIĄCLECIA 3B,        23-200 Kraśnik

  DATA REALIZACJI USŁUGI

Z SUPERWIZOREM PRACY SOCJANEJ

Ilość godzin zegarowych  superwizji pracy socjalnej Godziny od … do…
1.        29.03.2022 3 7:00 -10:00
2.        29.03.2022 3 10:05-13:05

 

3.        29.03.2022 3 13:15-16:15
4.        29.03.2022 3 16:20-19:20
5.        30.03.2022 3 7:00-10:00
6.        31.03.2022 3 7:00 -10:00
7.        31.03.2022 3 10:05-13:05
8.        31.03.2022 3 13:15-16:15
9.        31.03.2022 3 16:20-19:20
10.      27  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku realizuje ważny z punktu widzenia rozwoju instytucji projekt pn. ”WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wartość projektu wynosi 357 846,87zł i nie obejmuje żadnego wkładu własnego.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy socjalnej świadczonej na rzecz klientów MOPS w Kraśniku. W wyniku jego realizacji nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz wprowadzeniu rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych, co w efekcie  zwiększy poziom realizacji różnego rodzaju usług, niezbędnych dla osób zgłaszających się do pomocy społecznej, zgodnie z wstępnym rozpoznaniem ich potrzeb.

W wyniku realizacji  pierwszego etapu projektu nastąpiła poprawa warunków pracy instytucji poprzez doposażenie pracowników w niezbędny stacjonarny sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, metalowe regały i szafy, wymianę  biurek  i foteli biurowych pracowników socjalnych. Przeprowadzono drobne prace remontowe, dzięki którym m.in. wydzielono punkt pierwszego kontaktu z klientami. Powstały również kąciki zabaw dla najmłodszych.

Opierając się na obowiązujących przepisach ustawy o pomocy społecznej zaprojektowano  również zmianę struktury organizacyjnej, co pozwoliło na wyodrębnienie w strukturze  Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku:

– Stanowiska ds. pierwszego kontaktu,

– Zespołu ds. pracy socjalnej i usług

– Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

Pozostałe działy MOPS uczestniczą w zmianach w sposób pośredni, w szczególności poprzez nabycie wiedzy o nowym podziale zadań i strukturze ośrodka.

W ramach kolejnych zadań projektu przewidziane są szkolenia dla pracowników socjalnych, praca z superwizorem oraz wizyty studyjne w ośrodkach pracujących nowym modelem.

Najważniejszym kierunkiem zmian jest dysponowanie profesjonalnym wsparciem o szerokim zakresie i dostępności. Może to uczynić, wykształcona, doświadczona i zaangażowana kadra pracowników socjalnych.  Zgodnie z założeniami projektu skuteczna praca socjalna odzyska należne miejsce, jeśli wyemancypuje od świadczeń materialnych, gdyż obecnie jest zdominowana przez pomoc finansową.