Menu

 

 

 

Edycja 2024

 „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Luty 12, 2024

 1. Wymagania :

1.Wymagania niezbędne:

Adresatami programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

– o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

– o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

– traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b,

zgodnie z art. 5 i art. 62

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2.Wymagania dodatkowe:

 • miejsce zamieszkania miasto Kraśnik
 • nie korzystanie z innych odpłatnych usług opiekuńczo/asystenckich
 • nie uczestniczenie w poprzednich edycjach Programu
 1. Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby:
 • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

III. Zakres wsparcia dla uczestnika Programu korzystającego z usługi asystencji osobistej:

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością,
lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością,
na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego,
ale nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

 1. Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w Programie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Załącznik nr 1
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 3. Oświadczenie kandydata na uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024     – Załącznik nr 2
 4. Klauzula informacyjna RODO dla kandydata na uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Załącznik nr 3
 5. Ankieta dot. sytuacji życiowej kandydata na uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Załącznik nr 4
 6. W przypadku, gdy kandydat na uczestnika Programu reprezentowany jest przez opiekuna prawnego – kopia sądowego lub notarialnego potwierdzenia faktu ustanowienia opiekuna prawnego.
 7. Oświadczenie kandydata na uczestnika Programu „Asystent osobisty osób z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 o korzystaniu z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych programów finansowanych z innych źródeł – Załącznik nr 6
 1. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta osobistego.
  VI. Nabór prowadzony będzie w siedzibie MOPS w Kraśniku na podstawie złożonych dokumentów.

VII. Na etapie rekrutacji, kandydat na uczestnika Programu, może zostać zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów

VIII. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z przyjęciem  do Programu.

 1. IX. Nabór do Programu prowadzony będzie z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji w oparciu o punktację określoną na podstawie karty zgłoszenia kandydata na uczestnika Programu oraz ankiety dotyczącej sytuacji życiowej kandydata na uczestnika Programu.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja powołana zarządzeniem kierownika MOPS.
 3. XI. Dokumenty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Szpitalna 1A, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w terminie od 13.02.2024 r. do 20.02.2024 r. do godziny 15.00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub pod numerami telefonów:

81 825 15 81,  81 925 15 80,  601 979 977,  723 327 311.

Regulamin-naboru-na-uczestników-Programu-Asystent-Osobisty-Osoby-Niepełnosprawnej-2024

Załacznik nr 8 do Programu AOON-JST karta zakresu czynności