Menu

 

 

 

Edycja 2023

3Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku – edycja 2023
I. Wymagania :
1. Wymagania niezbędne:
Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba:
o Posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
lub
o posiadająca co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych
w formie wolontariatu
lub
o wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
o usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby nie będące członkami rodziny uczestnika (za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństw, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem)
2. Wymagania dodatkowe:
o miejsce zamieszkania miasto Kraśnik
o nieświadczenie innych odpłatnych usług opiekuńczo/asystenckich
o praca w poprzednich edycjach programu
II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej:
1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
3. empatia;
4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
5. odporność na sytuacje stresowe;

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
1. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),
2. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
3. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
IV. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),
4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – załącznik nr 1
6. Klauzula informacyjna RODO dla kandydata na asystenta – załącznik nr 2
7. Oświadczenie uczestnika programu o wskazaniu kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej– załącznik nr 3
8. Klauzula informacyjna RODO dla uczestnika– załącznik nr 4
9. Oświadczenie kandydata na asystenta – załącznik nr 5
10. Oświadczenie kandydata na asystenta o świadczeniu innych odpłatnych usług opiekuńczo/asystenckich – załącznik nr 6.
11. W przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o niezdolności do pracy), kserokopia orzeczenia.
Na etapie rekrutacji, kandydat na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może zostać zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów np. zaświadczenia o braku przeciwskazań do wykonywania czynności asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
V. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja powołana zarządzeniem kierownika MOPS.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie MOPS w Kraśniku, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” w terminie od 23.02.2023 r. do 28.02.2023 r. do godz. 15:00.
Pytania należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku w godzinach
7.00-14.50, telefony kontaktowe:
• 601 979 977
• 81 825-15-81

załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6

Edycja 2022 – Asystent os. osoby niepełnosprawnej

Edycja 2021 – Asystent os. osoby niepełnosprawnej