Menu

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY – KARTA OGÓLNOPOLSKA

W zawiązku wejściem w życie w dniu 5 grudnia 2014 r. Ustawy o Karcie Dużej Rodziny informujemy, że realizowane są zadania związane z przyznaniem KARTY DUŻEJ RODZINY. Beneficjentami programu są członkowie rodzin wielodzietnych.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje :

  • wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

  • dzieciom :

– w wieku do 18. roku życia,

– w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

– bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Posiadaczem karty może stać się dziecko, wyłącznie w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest  co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta przyznawana jest na wniosek, który może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. We wniosku należy zaznaczyć czy ubiega się o kartę tradycyjną czy elektroniczną czy o obie.

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie*, a jej duplikat podlega opłacie w wysokości 15 zł (01.03.2024 r. – OPŁATA ZMIENNA)

*Dodatkowo Karta podlega opłacie w wysokości 10 zł za sztukę, w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

 

DOWÓD WPŁATY DOŁĄCZA SIĘ JAKO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYZNANIE DUPLIKATU LUB DODATKOWEJ FORMY KARTY.

Wpłat można dokonać na rachunek bankowy :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
Bank PEKAO S.A. III Odział w Kraśniku
54 1240 5497 1111 0010 4020 2809
tytułem: Opłata za duplikat (WPISAĆ LICZBĘ KART) Kart/y KDR (PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO) lub
tytułem: Opłata za dodatkową (tradycyjną) formę (WPISAĆ LICZBĘ KART) Kart/y KDR (PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO)

 

Składając wniosek o przyznanie Karty należy okazać w szczególności :

  1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  5. w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności :

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość ;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

6) w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwoleń – składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 20 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przykładowy wzór wniosku o przyznanie karty i jej duplikat został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Przykładowy wzór wniosku zawiera tylko jedną stronę (strona nr 3 i 4) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. STRONĘ TĘ NALEŻY POWIELIĆ W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, ILU CZŁONKÓW RODZINY DOTYCZY DANY WNIOSEK. Razem z przykładowym wzorem wniosku opracowano również przykładowe wzory oświadczeń o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz o władzy rodzicielskiej. Wniosek wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

 

Wszelkie informacje dotyczące KARTY DUŻEJ RODZINY dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.gov.pl/ w zakładce Karta Dużej Rodziny, a zniżki są https://empatia.mpips.gov.pl/kdr .

 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w :

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku
  • lub pobrać ze strony internetowej (poniżej DRUK)

– KLAUZULA OGÓLNA informacyjna RODO – dane osobowe Karty Dużęj Rodziny

– Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu ·

– Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej-ZKDR-03 

– Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej-ZKDR-01

– Oświadczenie o pozostawaniu_w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka-ZKDR-02

– INFORMACJE O WYŚWIETLANIU KART ELEKTRONICZNYCH_ZKDR-04

– INSTRUKCJA MOBILNEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Szpitalna 1A w godz. od 7.00 do 15.00.