Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

W związku z wejściem w życie z dniem 16 czerwca 2014 roku uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Burmistrz Miasta Kraśnika informuje:

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje :

 • wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

     Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 • dzieciom :

– w wieku do 18. roku życia,

– w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

– bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.         

Posiadaczem karty może stać się dziecko, wyłącznie w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

     Karta przyznawana jest na wniosek, który może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. We wniosku należy zaznaczyć czy ubiega się o kartę tradycyjną czy elektroniczną czy o obie.

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, a jej duplikat podlega opłacie w wysokości 9,40 zł. Dodatkowo Karta podlega opłacie w wysokości 9,21 zł za sztukę, w przypadku gdy:

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

     W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne, jeżeli złożą wniosek o przyznanie tej dodatkowej formy karty do dnia 31 grudnia 2019 r. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, gmina może odstąpić od pobrania opłaty na umotywowany wniosek członka rodziny wielodzietnej. Odmowa zwolnienia z opłaty następuje w drodze decyzji administracyjnej prezydenta miasta.

Składając wniosek o przyznanie Karty należy okazać w szczególności :

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka  w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub        w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo               w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie                     o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 5. w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności :
 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość ;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

 

 1. w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwoleń, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

     Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 20 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przykładowy wzór wniosku o przyznanie karty i jej duplikat został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Przykładowy wzór wniosku zawiera tylko jedną stronę (strona nr 3 i 4) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Stronę tę należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek. Razem z przykładowym wzorem wniosku opracowano również przykładowe wzory oświadczeń o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz o władzy rodzicielskiej. Wniosek wraz z załącznikami znajduje się poniżej. Dodatkowo w związku z możliwością ubiegania się od dnia 1 stycznia 2018 r. o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej opracowano także załącznik ZKDR-04 – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

 

     Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w :

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4A
 • lub pobrać ze strony internetowej (poniżej DRUK)

 

Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4A w godz. od 7.00 do 15.00.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące KARTY DUŻEJ RODZINY dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Karta Dużej Rodziny.