Karta Dużej Rodziny

W związku z wejściem w życie z dniem 16 czerwca 2014 roku uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Burmistrz Miasta Kraśnika informuje:

1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Karta dużej rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.

4. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4A;
 • lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta lub strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku.

5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.

6. Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4A w godz. od 7.00 do 15.00.

7. Składający wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

8. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

9. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Załączniki:

1. Uchwała Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia KDR - pobierz PDF

2. Rozp. Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie warunków realizacji KDR - pobierz PDF

W związku z wejściem w życie z dniem 16 czerwca 2014 roku uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Burmistrz Miasta Kraśnika informuje:

1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Karta dużej rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.

4. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4A;
 • lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta lub strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku.

5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.

6. Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4A w godz. od 7.00 do 15.00.

7. Składający wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

8. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

9. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Załączniki:

1. Uchwała Rady Ministrów z 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia KDR – pobierz PDF

2. Rozp. Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie warunków realizacji KDR – pobierz PDF

3. Wniosek o przyznanie KDR – pobierz DOC

3. KARTA DUŻEJ RODZINY (WNIOSEK)

KLAUZULA

- WNIOSEK o przyznanie KDR – nr 1 - pobierz PDF

- OŚWIADCZENIE dotyczące WŁADZY RODZICIELSKIEJ (WSZYSCY) – nr 2 - pobierz PDF

- OŚWIADCZENIE o PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE lub SZKOLE WYŻSZEJ (WSZYSCY) – nr 3- POTWIERDZENIE złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (WSZYSCY) - pobierz PDF

- INFORMACJA o OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH – ZKDR-04 – pobierz PDF
 

- OŚWIADCZENIE o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) nr 4 - pobierz PDF