Menu

 

 

 

Rodzaje wydatków

Rodzaj wydatków refundowanych w ramach stypendium szkolnego 2014/2015

 

Stypendium szkolne wypłacane jest w dwóch transzach, w miesiącu grudniu i czerwcu, (po przedłożeniu przez wnioskodawcę faktur (wraz z wypełnionym spisem faktur) lub innych imiennych dowodów zakupu) w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta lub w formie bezgotówkowej, na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy (na podstawie dokumentu z banku zawierającego dane rachunku bankowego).


Refundacji podlegają:

– zajęciach logopedycznych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków,

– innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę (m.in. wyjazdy do kina, teatru, na basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły),

– zajęciach rozwijających wiedzę i zainteresowania uczniów (m.in. nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, sportowe, informatyczne).

Zakupy, w szczególności:

– podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, tablic matematycznych, książek do nauki języków obcych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów komputerowych,

– plecaka, tornistra, zeszytów, długopisów, piórnika, kalkulatora, nożyczek, przyborów geometrycznych i innych artykułów i przyborów szkolnych,

– sprzętu komputerowego, drukarek, tuszy i tonerów do drukarek, opłata za internet,

– sprzętu sportowego, np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono, itp.,

– stroju sportowego, w którego skład mogą wchodzić: spodenki sportowe, koszulka sportowa, bluza sportowa, spodnie sportowe, dres, strój kąpielowy, czepek i okulary pływackie, klapki na basen, obuwie typu sportowego, wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę ,

– stroju galowego, w którego skład może wchodzić odzież i obuwie,

– przyrządów i odzieży niezbędnych na zajęcia praktyczne realizowane w szkołach o profilu zawodowym,

– innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrumenty muzyczne, mikroskop, ).

Pokrycie, w szczególności kosztów zakwaterowania, kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów.

Refundacji nie podlegają:

a)    zakupy codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiające uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty),
b)    wydatki za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne,
c)    wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, komitet rodzicielski,
d)    wyjazdy o charakterze rekreacyjnym, sprzęt rekreacyjny,
e)    sprzęty rehabilitacyjne, wkładki ortopedyczne.

 

UWAGA!

1. Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginały faktur, oryginały rachunków uproszczonych) muszą być wystawione na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia).

 

2. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego (np. obuwie sportowe, koszulka sportowa, garnitur itp.

 

3. Faktury i rachunki wystawione na rodzica/opiekuna prawnego winny zawierać na odwrocie adnotację sporządzoną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego) o treści „dotyczy dziecka (wpisać imię i nazwisko dziecka) ………………………………………… ” .