Menu

 

 

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej „Kreatywni razem” w dniu 26 marca 2014r. został wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego rejestru Klubów Integracji Społecznej.

Misją Klubu Integracji Społecznej „Kreatywni razem” (KIS) jest:

Promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Naszą misję realizujemy poprzez:
1. wspieranie potencjału umożliwiającego osobom zagrożonym marginalizacją wyjście z sytuacji kryzysowej i włączenie się w życie społeczności lokalnej;
2. pomoc w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do korzystania ze społecznego i instytucjonalnego wsparcia;
3. wspieranie rozwoju osobistego uczestników – pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości w oparciu o realnie posiadane zasoby oraz wspieranie zmiany postawy z biernej na postawę aktywnego uczestnictwa;
4. pomoc w radzeniu sobie z kryzysem związanym z długotrwałym pozostawaniem bez pracy i pomoc w zdobyciu umiejętności zawodowych, które pomogą w wejściu na lokalny rynek pracy.

Wsparciem w ramach Klubu Integracji Społecznej ,,Kreatywni razem” zostało objętych 40 osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku. Proponowane wsparcie w KIS obejmuje:
I Reintegrację społeczną:
Reintegracja społeczna – czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
a) pracę socjalną
b) aktywizację społeczna – usługi psychologiczne i terapeutyczne
– diagnozę psychologiczną i udzielenie pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia – Indywidualna terapia psychospołeczna dla każdego uczestnika – 1 godzinna
1. Budowanie poczucia własnej wartości
• Samozapoznanie jako źródło umiejętnego wykorzystywania własnych kompetencji i kwalifikacji zawodowych (określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, określenie swoich słabych i mocnych stron , nastawienie do osobistego rozwoju).
2. Sposoby radzenia sobie ze stresem i stosowanie ich w życiu codziennym
• Wyrażanie emocji i radzenie sobie z uczuciami ,,trudnymi”,
• Budowanie zasobów: relaks – wypoczynek – regeneracja,
• Podstawowe typy relaksacji w szybkiej regeneracji sił i budowaniu pozytywnego stanu,
• Techniki relaksacyjne związane z medytacją,
• Techniki pozytywnego myślenia,
• Umiejętność zmiany postawy skierowanej ,,na problem” na cel i poszukiwanie rozwiązań,
• Tworzenie własnej strategii antystresowej.
Organizacja dwóch grup samopomocowych – spotykających się na zajęciach dwa razy w miesiącu
,,Warsztaty kompetencji społecznych z elementami budżetowania” ( 10 godzin/grupę).
Tematyka zajęć:
1) Efektywna komunikacja interpersonalna
• Komunikacja werbalna. Zakłócenia, bariery komunikacyjne. Pułapki językowe. Poznanie błędów w komunikacji
• Komunikacja niewerbalna. Poznanie mowy ciała i jej znaczenie
• Aktywne słuchanie. Przeszkody skutecznego słuchania. Zrozumienie istoty słuchania w komunikacji
• Asertywność. Manipulacja, psychomanipulacja. Obrona przed niepożądanym wpływem społecznym
• Socjotechniki.
2) Kreatywne rozwiązywanie problemów
• Zasady pracy twórczej, analiza problemu i jego formułowanie, techniki pracy twórczej.
3) Umiejętność gospodarowania budżetem domowym
• Elementy budżetu domowego, dochody i wydatki, równowaga dochodów i wydatków – kontrolowane wydatki, płynność finansowa, tworzenie rezerwy finansowej – oszczędzanie
• Zadłużenia – jak kontrolować swoje zadłużenia. Elementarne zasady załatwiania spraw urzędowych. Kompetencje poszczególnych instytucji państwowych i samorządowych
• Podział obowiązków w rodzinie.

II Reintegrację zawodową
Reintegracja zawodowa – to działanie mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
1. Aktywizację zawodową – poradnictwo zawodowe:
– współpracę z instytucjami pośredniczącymi w zatrudnieniu,
– usługi wspierające aktywizację zawodową w tym trener pracy, doradca zawodowy
,, Warsztaty z doradztwa zawodowego”( 10 godzin na jedną grupę) –
Charakterystyka współczesnego rynku pracy
• Rynek pracy – czym jest i jak funkcjonuje? Sytuacja zatrudnieniowa na lokalnym rynku pracy,
• Źródła informacji o lokalnym rynku pracy – wsparcie PUP i innych instytucji, w tym szkoleniowych.
1. Identyfikacja predyspozycji zawodowych
• Określenie predyspozycji zawodowych, ocena umiejętności i możliwości Uczestników,
• Ćwiczenia i testy.
2. Opracowanie dokumentów aplikacyjnych
• Opracowanie dla każdego uczestnika listu motywacyjnego i CV.
3. Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą
• Zasady autoprezentacji. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Indywidualna rozmowa z doradca zawodowym – ocena predyspozycji zawodowych ( 1 godz./osobę)

a) aktywizację edukacyjną – usługi edukacyjno – pomocowe:
– organizacja zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji (po 80 godz. na grupę):
,,Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych”
1. Wybrane zagadnienia prawne
– prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,
– ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
2. Publiczna służba zdrowia oraz system pomocy społecznej
– zasady funkcjonowania publicznej służby zdrowia,
– zakres działalności instytucji i organizacji pomocy społecznej,
– domy pomocy, zakres ich działania,
3. Podstawy psychologii z elementami socjologii
– starzenie się jako proces rozwojowy,
– zasady i techniki komunikowania się z osoba starszą,
– socjologia starzenia się,
– proces rozwojowy dziecka,
– zasady i techniki komunikowania się z dzieckiem,
4. Dietetyka i przygotowanie posiłków dla osób starszych i dzieci
– charakterystyka produktów spożywczych pod względem ich wartości odżywczej,
– stosowanie zamienności produktów w obrębie tej samej grupy lub innych grup, rola składników pokarmowych w organiźmie człowieka,
– sporządzanie potraw dietetycznych odpowiednich do schorzeń i zaleceń lekarza,
– zasady bhp przy obsłudze sprzętu gospodarstwa domowego.
5. Podstawy higieny i pielęgnacji dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, praktyczne zastosowanie
– podstawy wiedzy z zakresu higieny i pielęgnacji chorego,
– ukierunkowanie opieki nad dziećmi i ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi,
– zasady wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych, praktyczne zastosowanie,
– obowiązki opiekunki w domu pomocy,
– podstawy terapii zajęciowej i fizjoterapii.
6. Organizacja pracy własnej oraz zasady bhp
– zagrożenia występujące przy obsłudze sprzętu gospodarstwa domowego i sprzętu wykorzystywanego przy bezpośredniej obsłudze chorego.
7. Etyka w zawodzie opiekunki
– odpowiedzialność i profesjonalizm w zawodzie opiekunki,
– poszanowanie godności człowieka starszego, respektowanie prawa do samostanowienia, akceptacja norm, wartości i zachowań wynikających z jego stanu zdrowia, następstwa nieprzestrzegania norm etycznych.

,,Ogrodnik terenów zielonych”
1. Szkolenie BHP
– zasady bezpiecznego używania maszyn i narzędzi
– praca w grupie
– przygotowanie stanowiska pracy
– ochrona przeciwporazeniowa
2. Podstawy ogrodnictwa ; – jak założyć ogród krok po kroku,
– sadzenie i przesadzanie roślin
3. Rośliniznawstwo – ochrona roślin,
– choroby i szkodniki, zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne roślin,
– nasiona,
– rośliny jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie,
– pnącza,
– trawniki,
– zioła,
– byliny,
– drzewa i krzewy
4. Uprawa gleby
– rodzaje gleb,
– podłoża,
– nawozy,
– warstwy gleby
5. Urządzanie i pielęgnowanie terenów zielonych
– aranżacja przestrzeni – projektowanie terenów zielonych
– planowanie roślinności,
– pielęgnacja roślin zielonych.
6. Maszyny i urządzenia używane w ogrodnictwie
– narzędzia ogrodnicze i ich zastosowanie,
– maszyny w ogrodnictwie,
– ciecie roślin.
7. Zajęcia praktyczne,
– sadzenie roślin
– dobór gleby, dobór nawozów,
– pielęgnacja roślin, bylin, drzew i krzewów,
– cięcie krzewów i drzew,
– pielęgnacja roślin wsadzonych w pojemnikach,
– pielęgnacja trawników ,
– prawidłowa obsługa narzędzi i maszyn używanych w ogrodnictwie ,
– planowanie terenów zielonych,
– szklarnie.
,,Kucharz – Piekarz”
1. Podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu człowieka
– Wiadomości wstępne z zakresu nauki o żywieniu,
– Składniki odżywcze i ich znaczenie dla organizmu człowieka,
– Przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka,
– Obliczanie wartości odżywczej i energetycznej produktów spożywczych i potraw pożywienia oraz wykorzystanie norm żywienia i wyżywienia;
– Właściwe dobieranie surowców do produkcji potraw i napojów – oszczędne gospodarowanie nimi,
– Planowanie wyżywienia dla różnych grup ludności w oparciu o normy i receptury gastronomiczne,
– Kalkulacja.
2. Techniki i metody przygotowywania potraw
– Planowanie menu na różne okazje w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, kalkulacja,
– Przygotowanie i organizacja stanowiska pracy,
– Wyposażenie pracowni gastronomicznej, właściwe dobieranie sprzętu i narzędzi do pracy,
– Podstawowe czynności w sporządzaniu potraw,
– Sposoby krojenia i wiązania; techniki rozdrabniania,
– Ważenie, odmierzanie i liczenie,
– Techniki mieszania oraz inne metody obróbki.
3. Higiena w gastronomii, elementy HACCP
– Higiena żywności,
– Zakażenia i zatrucia pokarmowe,
– Metody utrwalania żywności,
– Prawo żywnościowe; System GHP, GMP, HACCP,
– Kontrola sanitarno – higieniczna zakładów gastronomicznych,
– Stosowanie zasad zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności.
4. Procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności.
– Obróbka wstępna – charakterystyka,
– Zmiany zachodzące w trakcie obróbki wstępnej,
– Obróbka cieplna – rodzaje i charakterystyka,
– Zmiany zachodzące w trakcie obróbki cieplnej,
– Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowca,
– Urządzenia i sprzęt do obróbki cieplnej ,
– Maszyny do mycia i sterylizacji naczyń oraz urządzenia do ręcznego mycia,
– Ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie i instalacje wodno – kanalizacyjne,
– Automatyzacja w zakładach gastronomicznych i piekarniach.
5. Ocenianie jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów, wyrobów gotowych w gastronomii i piekarnictwie
– Warunki magazynowania,
– Przyjęcie surowców i materiałów pomocniczych,
– Przyjęcie opakowań,
– Higiena transportu wyrobów gotowych,
– Kontrola szkodników,
– Zasady i warunki składowania ciasta, przechowywanie pieczywa, wyrobów piekarskich, przygotowanie do dystrybucji.
6. Praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w sztuce kulinarnej i piekarskiej. Bhp. i p.poż.
,,Wykończenia wnętrz”
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
– zasady bezpiecznej pracy w robotach budowlanych,
– bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń stosowanych w robotach budowlanych,
– zasady BHP w robotach budowlanych, udzielanie pierwszej pomocy.
2. Materiałoznawstwo budowlane
– ogólne wiadomości o elementach budynku,
– rodzaje materiałów budowlanych,
– właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów budowlanych,
– podział spoiw budowlanych,
– metody otrzymywania gipsu oraz procesy wiązania
– procesy wiązania cementu, marki cementu, rodzaje wapna i jego zastosowanie.
3. Technologia robót budowlanych
– technologia murarska,
– technologia tynkarska,
– technologia malarska,
– technologia dociepleń,
– technologia robót wykończeniowych – układanie glazury, terakoty, paneli podłogowych, wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych.
4. Rysunek o dokumentacja techniczna
– rodzaje rysunków technicznych i ich zastosowanie,
– formy arkuszy rysunkowych i podziałki rysunkowe,
– zasady wymiarowania rysunków technicznych,
– oznaczenia graficzne materiałów i elementów budowlanych,
– czytanie dokumentacji budowlanej, rodzaje rzutów prostokątnych, przekroje poziome i pionowe.
5. Zasady obmiarowania robót budowlanych
– charakterystyka katalogów na roboty budowlane,
– zasady przedmiaru i obmiaru robót.
6. Kalkulacja kosztów
– rodzaje kosztorysów w robotach budowlanych, kalkulacja kosztów materiałów i robocizny w robotach budowlanych.
7. Zajęcia praktyczne.

b) poradnictwo prawno – administracyjne
– udzielanie wyjaśnień i porad z zakresu możliwości skorzystania z rozwiązań ustawowych (kodeks kary, cywilny, prawo administracyjne, świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, leczenie uzależnienia, itp.),

c) wsparcie towarzyszące w postaci:
– zapewnienia opieki nad dzieckiem,
– wyżywienia podczas spotkań,
– spotkania integracyjne m. in. spotkanie wigilijne
Celem zwiększenia możliwości aktywizacji zawodowej uczestników KIS po zakończeniu ścieżki wsparcia w Klubie, w dniu 01.09.2014r. zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku, które przypieczętowało współpracę pomiędzy naszymi instytucjami dla dobra osób bezrobotnych z terenu Miasta Kraśnik.