Menu

 

 

 

W trakcie realizacji

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„KUŹNIA PRACY”
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
OS 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
DZIAŁANIE 11.1: „AKTYWNE WŁĄCZENIE”

Celem projektu jest:
Zwiększenie u 120 osób (72 K i 48 M) lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (klienci
MOPS Kraśnik) lub osób zagrożonych ubóstwem I/lub wykluczeniem społecznym (w
tym 60 osób z zaburzeniami psychicznymi), z czego min. 15 osób to osoby z
niepełnosprawnością sprzężoną z terenu Miasta Kraśnik województwa lubelskiego
poziomu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i zmobilizowanie do aktywnego
poszukiwania zatrudnienia.

ulotka kuznia pracy

Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego