Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia w ramach programu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
WYMAGANIA DLA KANDYDATA:
posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
pełna zdolność do czynności prawnych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań,
umiejętność pracy z klientem,
kultura osobista.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 81 825-15-81 lub 601 979 977 oraz na stronie internetowej mops.krasnik.pl.

do pobrania:
karta zgłoszenia do programu Asystent

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kraśniku informuje, iż w godzinach
09.00-15.00 będą  wydawane art. żywnościowe w dzielnicy Fabrycznej w CKiP  wejście od strony MOSiR-u  w dniach:

29.04.2020 dla osób z dzielnicy starej

30.04.2020 dla osób z dzielnicy fabrycznej

oraz 04.05.2020 dla osób, które jeszcze nie odebrały paczek żywnościowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o nowych terminach wydawania żywności
w ramach  
Programu Operacyjnego  Pomocy Żywnościowej  2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

W dzielnicy Starej Kraśnika przy Al. Tysiąclecia 3B
Żywność   wydawana będzie 22, 23 kwietnia w godzinach 9.00-14.00.

W dzielnicy Fabrycznej 24 i 27 kwietnia
Więcej informacji można uzyskać w godzinach 7.00-15.00 w pod nr telefonu;

(dzielnica fabryczna) – 81 825-15-81,  kom. 601979977

(dzielnica stara)          -81 825-20-14,  kom  601979087

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku,
ul. Grunwaldzka 4a-(dzielnica Fabryczna) lub
Aleja Tysiąclecia 3b-(dzielnica Stara),

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania:

–  1056 zł dla osoby w rodzinie lub

1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

Od wtorku 17 marca Urząd Miasta Kraśnik nie będzie przyjmował interesantów, Urząd Stanu Cywilnego i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzić mają obsługę w godz. 9:00 – 12:00.

“➡ Mając na względzie bezpieczeństwo kraśniczan, podjąłem decyzję o tymczasowym zawieszeniu obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Kraśnik od wtorku 17 marca. Pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami drogą telefoniczną i mailową. Załatwianie niezbędnych urzędowych spraw możliwe będzie również za pośrednictwem platformy ePUAP. Korespondencję w formie papierowej można umieszczać w skrzynkach podawczych umieszczonych przed wejściem do budynku Urzędu Miasta Kraśnik, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Kultury i Promocji. Wizyta w magistracie będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z urzędnikiem załatwiającym sprawę daty oraz godziny spotkania.
Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku oraz Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów pojedynczo w godzinach od 9:00 do 12:00.

Burmistrz Wojciech Wilk