Program POPŻ 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że w ramach Programu POPŻ 2014-2020
 
będzie wydawana ŻYWNOŚĆ w Punkcie PCK w Kraśniku :
 
- Kraśnik Stary (14 i 15 LISTOPADA 2018)
- Kraśnik Fabryczny (16 i 19 LISTOPADA 2018)
- wszystkie osoby 20 LISTOPADA 2018
w godz. 9.00 – 14.00 w magazynie przy ul. Tysiąclecia 3 B.

Programu POPŻ 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że w ramach Programu POPŻ 2014-2020
będzie wydawana ŻYWNOŚĆ w Punkcie PCK w Kraśniku :

- Kraśnik Stary (29 i 30 października 2018)
- Kraśnik Fabryczny (31 października oraz 05 listopada 2018)

- wszystkie osoby 06 listopada 2018

w godz. 9.00 – 14.00 w magazynie przy ul. Tysiąclecia 3 B

Kryteria obowiązujące od 1.10.2018 rok kwalifikujące do pomocy społecznej

 
KRYTERIA DOCHODOWE OD 1.10.2018 roku : 
  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł
  • maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 645 zł
  • kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł
 
  • dożywianie samotna/y – 1051,50
  • dożywianie w rodzinie – 792
 

Informacja

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje mieszkańców Kraśnika, że od 3 września 2018r – pracownicy socjalni będą wydawali dokumenty niezbędne do otrzymania art. żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do w/w pomocy :

  • 1268 zł – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1028 zł – dla osoby w rodzinie

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2018 r.

 

Wnioski należy składać w MOPS Kraśnik, ul. Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik, pok nr 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł (stan na 30.06.2018r.).W tym roku następuje zmiana kryterium dochodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (informacja dot. wysokości dochodu zostanie podana o wiadomości niezwłocznie po podjęciu rozporządzenia).

 

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w MOPS Kraśnik tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od sierpnia br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od sierpnia 2018 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

 

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udzielne są w MOPS Kraśnik pokój nr.1, nr tel. 81 825 15 80.

Załączniki do pobrania:

1. wniosek

2. oświadczenie o dochodach

3. Informacja szczegółowa

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów MOPS w Kraśniku