Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku poszukuje osób świadczących usługi
ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
w formie umowy zlecenia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″
realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu zakontraktowania 18000 godzin przewidzianych do realizacji w Programie.

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

1/ posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych,

3/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4/ stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań,

5/ umiejętność pracy z klientem,

6/ kultura osobista.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1/ pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

2/ pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
3/ pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
4/ pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;

5/ pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
6/ pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1/ CV

2/ list motywacyjny,

3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
4/ kopie dokumentów i certyfikatów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
5/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie powierzonych zadań,
8/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a . Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu zakontraktowania 18000 godzin przewidzianych do realizacji w Programie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Umowy zlecenia będą zawarte z osobami spełniającymi założone kryteria .

INFORMACJE DODATKOWE:

Zakłada się zatrudnienie 20 asystentów oraz łączne zakontraktowanie 18000 godzin. Praca asystentów będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia na czas określony do dnia 31.12.2020 r.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 -22:00.

Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych można odbierać w okresie 1 miesiąca od daty upływu terminu do ich składania. Aplikacje nie odebrane w w/w terminie zostaną zniszczone.

Załącznik:

Wzór oświadczenia,

klauzura RODO

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje
że realizowany jest Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Głównym celem programu jest udzielenie osobom potrzebującym pomocy w formie paczek żywnościowych.
Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku,
ul. Grunwaldzka 4a-(dzielnica Fabryczna) lub
Aleja Tysiąclecia 3b-(dzielnica Stara),

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania:

–  1056 zł dla osoby w rodzinie lub

1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

Żywność  w ilości ok. 10 kg na osobę wydawana będzie
w dzielnicy Starej Kraśnika przy Al. Tysiąclecia 3B w godzinach 9.00-14.00.
Więcej informacji można uzyskać w godzinach 7.00-15.00 w pod nr telefonu;

(dzielnica fabryczna) – 81 825-15-81,  kom. 601979977

(dzielnica stara)          -81 825-20-14,  kom  601979087


Miasto Kraśnik uruchamia Program „Obiad w szkole”

Program „Obiad w szkole” jest wieloletnim projektem dożywiania uczniów kraśnickich szkół podstawowych, którzy mieszkają na terenie miasta. W placówkach szkolnych rozpoczęła się akcja informacyjna dotycząca zasad dofinansowania posiłków.
Celem programu jest dofinansowanie posiłku uczniom kraśnickich szkół podstawowych zamieszkałym na terenie Miasta Kraśnik.
Wnioski o dofinansowanie obiadów są udostępniane zainteresowanym:

1) w szkole,

2) w Urzędzie Miasta Kraśnik,

3) na stronie  internetowej Urzędu Miasta Kraśnik,

4) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Wypełniony wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta Kraśnik lub w szkole, do której uczęszcza dziecko.
Wnioski złożone w szkole są przekazywane przez dyrektora w terminie 3 dni do Urzędu Miasta Kraśnik.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie przyznania dofinansowania jest wydawana po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego (art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostaje przekazana do wiadomości dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Dofinansowanie wyniesie:

– 75% – jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się od 150% do 200% kryterium dochodowego (tj. powyżej 792,00 zł do 1 056,00 zł);

-50% – jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się od 200% do 250% kryterium dochodowego (tj. powyżej 1 056,00 zł do 1 320,00 zł).

Pełny tekst  Uchwały  oraz wniosek zamieszczamy w odnośniku
do pobrania:

UCHWAŁA XV/141/2019 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 30 grudnia 2019 r.

WNIOSEKODOFINANSOWANIE OBIADÓW


Miasto Kraśnik uruchamia Program „Obiad w szkole”

Program „Obiad w szkole” jest wieloletnim projektem dożywiania uczniów kraśnickich szkół podstawowych, którzy mieszkają na terenie miasta. W placówkach szkolnych rozpoczęła się akcja informacyjna dotycząca zasad dofinansowania posiłków.
Celem programu jest dofinansowanie posiłku uczniom kraśnickich szkół podstawowych zamieszkałym na terenie Miasta Kraśnik.
Wnioski o dofinansowanie obiadów są udostępniane zainteresowanym:

1) w szkole,

2) w Urzędzie Miasta Kraśnik,

3) na stronie  internetowej Urzędu Miasta Kraśnik,

4) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Wypełniony wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta Kraśnik lub w szkole, do której uczęszcza dziecko.
Wnioski złożone w szkole są przekazywane przez dyrektora w terminie 3 dni do Urzędu Miasta Kraśnik.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie przyznania dofinansowania jest wydawana po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego (art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostaje przekazana do wiadomości dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Dofinansowanie wyniesie:

– 75% – jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się od 150% do 200% kryterium dochodowego (tj. powyżej 792,00 zł do 1 056,00 zł);

-50% – jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się od 200% do 250% kryterium dochodowego (tj. powyżej 1 056,00 zł do 1 320,00 zł).

Pełny tekst  Uchwały  oraz wniosek zamieszczamy w odnośniku
do pobrania:

UCHWAŁA XV/141/2019 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 30 grudnia 2019 r.

WNIOSEKODOFINANSOWANIE OBIADÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje,
że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
(współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym),
w Punkcie PCK w Kraśniku przy Alei Tysiąclecia 3b, będzie wydawana żywność:
  • 26 i 27 luty – mieszkańcy dzielnicy Kraśnik Stary
    w godzinach 9.00-14.00
    28 luty i 2 marca  2020r – mieszkańcy dzielnicy  Kraśnik Fabryczny
  • w godzinach 9.00-14.00
Pozostałe osoby – 3 marca 2020r