Menu

 

 

 

Zbiórka krwi.

Wielkanocne spotkanie.

Wielkanocne spotkanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku oraz dzieci uczęszczających do “Promyka” wprowadziło wszystkich w prawdziwie świąteczny nastrój. Nie zabrakło poświęcenia pokarmów, życzeń i wspólnie spędzonego czasu. Dzieci wręczyły własnoręcznie przygotowane kartki pracownikom MOPS oraz podopiecznym, a kierownik MOPS Ewa Nowak podarowała dzieciom świąteczne prezenty.

Pomagamy!

W okresie przedświątecznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku dzięki wsparciu Centrum Wolontariatu W Kraśniku i firmie Wiejski Młyn przygotował 60 paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących podopiecznych.

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Informujemy, że Gmina Miasto Kraśnik, poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Kraśniku uczestniczy w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Wojewoda Lubelski w ramach zawartej w dniu 19.03.2024r. umowy z Gminą przekazuje Miastu Kraśnik środki finansowe w formie dotacji celowej 325. 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu w 2024 roku (moduł 1 i 2). Planowany koszt programu w  Mieście Kraśnik w 2024 r. ogółem to 406. 250,00 zł.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W ramach programu udziela się wsparcia:

1)        dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)        uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej ,

3)        pozostałym osobom dorosłym znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.

 

Realizatorem Programu na terenie Gminy  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Kraśniku. Aby skorzystać z pomocy należy złożyć pisemny wniosek.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu: (81) 825 15 80.

Ogłoszenie o naborze na uczestników programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

I. Wymagania :
1. Wymagania niezbędne:
Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:
• osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi:
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem z znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej z możliwości uzyskania opieki wytchnieniowej.

2. Wymagania dodatkowe:
• miejsce zamieszkania miasto Kraśnik

II. Przyznając usługi opieki wytchnieniowej, w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• osobami posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

które stale przebywają w domu i nie korzystają np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej brane będą pod uwagę: stan zdrowia i sytuacja życiowa osób sprawujących opiekę oraz osób z niepełnosprawnościami.

III. Zakres wsparcia dla uczestnika Programu korzystającego z usługi opieki wytchnieniowej:
1. Usługi opieki wytchnieniowej umożliwiają uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki nad osobą z niepełnosprawnością, odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
2. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
3. Członek rodziny lub opiekun osoby z niepełnosprawnością ma możliwość decydowania o rodzaju pomocy, z której chce skorzystać, a tym samym wpływać na sposób jej udzielenia. Wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej powinno być udzielane członkowi rodziny lub opiekunowi osoby z niepełnosprawnością w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to z punktu widzenia osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna zasadne i celowe.
IV. Wymagane dokumenty:
Osoby ubiegające się o uczestnictwo w Programie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Załącznik nr 1.
2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
3. Oświadczenie kandydata na uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Załącznik nr 2.
4. Klauzula informacyjna RODO dla kandydata na uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Załącznik nr 3.
5. Oświadczenie kandydata na uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 o korzystaniu z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, usług asystencji osobistej oraz innych programów finansowanych z innych źródeł – Załącznik nr 4.
V. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.
VI. Nabór prowadzony będzie w siedzibie MOPS w Kraśniku na podstawie złożonych dokumentów.
VII. Na etapie rekrutacji, kandydat na uczestnika Programu, może zostać zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów
VIII. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z przyjęciem do Programu.
IX. Nabór do Programu prowadzony będzie z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji na podstawie karty zgłoszenia kandydata na uczestnika Programu z uwzględnieniem osób będących w szczególnej potrzebie.
X. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja powołana zarządzeniem kierownika MOPS.
XI. Dokumenty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Szpitalna 1A, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w terminie od 18.03.2024 r. do 25.03.2024 r. do godziny 15.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub pod numerami telefonów: 81 825 15 80, 81 825 15 81 w. 23/