Menu

 

 

 

Klub Senior + w Kraśniku

Witamy na stronie Klubu Senior + w Kraśniku

 

Klub Senior + w Kraśniku powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2021 i funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku. Został utworzony w celu aktywizacji społecznej, integracji, włączenia społecznego osób starszych do społeczności lokalnej oraz zaspakajania potrzeb spędzania czasu wolnego przez seniorów w Mieście Kraśnik. Klub dysponuje 50 miejscami. Jest czynny od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie w przedziale czasowym od 7:00 do 15:00.

Cel działania Klubu:

Klub Senior + w Kraśniku to miejsce spotkań mieszkańców Miasta Kraśnik w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Klub motywuje seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Uczestnictwo w Klubie:

Uczestnikiem Klubu Senior + w Kraśniku może zostać każdy mieszkaniec Miasta Kraśnik, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.

Uczestnictwo w Klubie i organizowanych zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.

Uczestnictwo odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego uczestnika Klubu, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
 • zapewnienia uczestnikom Klubu poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania potencjału i doświadczenia uczestników Klubu;
 • motywowania uczestników do samopomocy;
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Oferta Klubu:

Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu.

Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne, zajęcia z aktywizacji ruchowej i sportowo – rekreacyjnej, spotkania integracyjne.

Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

 • stałej liczby uczestników Klubu liczących 50 osób,
 • zajęć tematycznych,
 • spotkań ogólnych, tj. udział w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, itd.,
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Dzięki takiej ofercie Seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji i poprawia stan psychofizyczny Seniorów.

W Klubie Senior + w Kraśniku uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie. Zapobiega to odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej.  Aktywność Seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą, a społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Klubie Senior + w Kraśniku.

Dokumenty można pobrać i złożyć w siedzibie Klubu Senior + w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dokumenty do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Deklaracja uczestnictwa
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie dotyczące wizerunku
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Klauzula informacyjna