Menu

 

 

 

Pomoc dla Ukrainy

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, przybyłym do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku przy ul. Szpitalna 1 A, w godzinach pracy Ośrodka od 7:00 do 15:00.

Zgodnie z rozporządzeniem osoby, które zapewniły mieszkanie uchodźcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 40 zł na osobę dziennie. Świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż przez 60 dni i wypłacone zostanie z dołu (za okres, kiedy pomoc uchodźcom została już faktycznie udzielona). W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni. Rozporządzenie nie zawiera ograniczeń dotyczących osób, które mogą ubiegać się o wsparcie. Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Składając wniosek należy złożyć oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że osobom wpisanym we wniosku zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie oraz że za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał prawo do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy. Jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia będą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub stwierdzi się podanie nieprawdy we wniosku – świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało.

Do każdego wniosku należy dołączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”, zawierającą podstawowe dane osoby (imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Trzeba też zaznaczyć liczbę dni, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie. Kartę składa się za każdą osobę przyjętą do zakwaterowania (np. 5 osób przyjętych = 5 załączników).

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 81 825 43 29 lub 601 955 112.

 

karta-osoby-przyjetej-do-zakwaterowania-zalacznik-do-wniosku-1

informacja RODO

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
Wniosek-o-świadczenie-pieniężne-PDF