Menu

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku – edycja 2023
I. Wymagania :
1. Wymagania niezbędne:
Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba:
o Posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
lub
o posiadająca co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych
w formie wolontariatu
lub
o wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
o usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby nie będące członkami rodziny uczestnika (za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństw, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem)
2. Wymagania dodatkowe:
o miejsce zamieszkania miasto Kraśnik
o nieświadczenie innych odpłatnych usług opiekuńczo/asystenckich
o praca w poprzednich edycjach programu
II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej:
1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
3. empatia;
4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
5. odporność na sytuacje stresowe;

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
1. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),
2. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
3. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
IV. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),
4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – załącznik nr 1
6. Klauzula informacyjna RODO dla kandydata na asystenta – załącznik nr 2
7. Oświadczenie uczestnika programu o wskazaniu kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej– załącznik nr 3
8. Klauzula informacyjna RODO dla uczestnika– załącznik nr 4
9. Oświadczenie kandydata na asystenta – załącznik nr 5
10. Oświadczenie kandydata na asystenta o świadczeniu innych odpłatnych usług opiekuńczo/asystenckich – załącznik nr 6.
11. W przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o niezdolności do pracy), kserokopia orzeczenia.
Na etapie rekrutacji, kandydat na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może zostać zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów np. zaświadczenia o braku przeciwskazań do wykonywania czynności asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
V. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja powołana zarządzeniem kierownika MOPS.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie MOPS w Kraśniku, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” w terminie od 23.02.2023 r. do 28.02.2023 r. do godz. 15:00.
Pytania należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku w godzinach
7.00-14.50, telefony kontaktowe:
• 601 979 977
• 81 825-15-81

załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6

Zbiórka krwi

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej…

Miasto Kraśnik po raz ósmy przystąpiło do realizacji kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2021 Plus, Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 🤝🇪🇺
Osoby zainteresowane otrzymaniem żywności z PO PŻ mogą od dnia 2️⃣3️⃣ stycznia 2023 r. zgłaszać się do pracowników socjalnych w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku.
Kryteria uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:
1. Trudna sytuacja określona w art.7 ust. pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność)
2. Kryterium dochodowe:
– dla osoby samotnie gospodarującej 1 707,20zł
– dla osoby w rodzinie 1 320,00 zł
W jaki sposób ubiegać się o pomoc żywnościową?
Warunkiem otrzymania pomocy jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Zapraszamy osoby zainteresowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku:
– dzielnica fabryczna: ul. Szpitalna 1A, tel. 81 825 15 81, 601 979 977
– dzielnica stara: ul. Al. Tysiąclecia 3b, tel. 81 825 20 14, 601 979 087
Po uruchomieniu programu na szczeblu krajowym poinformujemy o dokładnym terminie dystrybucji żywności.

Ze względu na zbliżający się okres zimowy i niskie temperatury, apelujemy o szczególną czujność wobec osób bezdomnych. Szukając ciepłego schronienia osoby bezdomne starają się przetrwać w miejscach opuszczonych (pustostanach, klatkach schodowych, piwnicach, altanach śmietnikowych). Wiedzę o takich sytuacjach prosimy przekazywać pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 661 407 203 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 19:00) lub dyżurnego Straży Miejskiej pod telefonem 81 825 15 43 (całodobowo). Każdy sygnał jest bardzo cenny i może uratować ludzkie życie. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierują osobę bezdomną do najbliższego miejsca doraźnego wsparcia, w którym trzymają schronienie i ciepły posiłek. Z uwagi na to, że osoby bezdomne często zmieniają miejsce pobytu, w przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy, nie do przecenienia jest każda informacja.

Nowe dane teleadresowe !