Menu

 

 

 

Tele opieka dla seniora

Pomoc żywnosciowa

Osoby potrzebujące i w trudnej sytuacji mogą starać się o pomoc żywnościową
z Banku Żywności. Do jej otrzymania kluczowe jest kryterium dochodowe.

Pomoc skierowana jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 2056,40 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących lub 1590 zł dla osoby w rodzinie. Wnioski można składać bezterminowo, w trybie ciągłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Szpitalna 1A. Dokładnych informacji na temat kryteriów skorzystania z pomocy udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Ośrodka lub pod numerami telefonów: 81 825 15 81, 601 979 977.

Corocznie z Banku Żywności trafia do mieszkańców kilkadziesiąt ton żywności.
W przekazywanych paczkach znajdują się produkty z długim terminem ważności jak mąka, makaron, olej, konserwy.

Pomoc żywnościowa realizowana jest w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023.

źródło: krasnik.eu

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o naborze kandydatów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych u mieszkańców miasta Kraśnik objętych wymienioną formą pomocy przez MOPS w 2024 roku.
I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie minimum średnie.
3. Kwalifikacje zawodowe:
a. Kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne.
b. Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
• szpitalu psychiatrycznym;
• jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
• placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
• ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
• warsztacie terapii zajęciowej;
• innej jednostce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
i mają możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
c. W przypadku braku doświadczenia z pkt. b, posiadanie co najmniej półrocznego stażu w zakładach rehabilitacyjnych, nabytego przed dniem 1 maja 2023 r.
4. Udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
• umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
• kształtowanie nawyków celowej aktywności,
• prowadzenia treningu zachowań społecznych.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opiekuńczych.
8. Nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętności interpersonalne – łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość.
2. Samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność.
3. Umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego.
4. Wysoka kultura osobista.
5. Umiejętność obsługi urządzeń cyfrowych – telefon, tablet, teleopaski.
6. Otwartość na różne formy doskonalenia zawodowego podnoszące jakość wykonywanych obowiązków.
III. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki:
1. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, poszanowania godności i prawa osób do samostanowienia.
2. Zachowanie tajemnicy służbowej.
IV. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie
V. Termin zatrudnienia: maj– grudzień 2024 r.
VI. Wymiar godzinowy zatrudnienia: do 160 godz. miesięcznie, elastyczne godziny pracy, praca w dni powszednie, możliwość pracy w sobotę i niedzielę.
VII. Liczba miejsc: 5
VIII. Obowiązki opiekuna:
• Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
• Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia.
• Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.
• Pomoc mieszkaniowa.
• Inne specjalistyczne usługi opiekuńcze.
• Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
IX. Inne informacje:

1. Praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie.

X. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
• List motywacyjny i życiorys (CV) powinny byś opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ogłoszeniu o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).” z własnoręcznym czytelnym podpisem.
3. Kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o:
• Posiadanym obywatelstwie polskim.
• Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
• Niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• Posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opiekuńczych.
• Prowadzonej/nieprowadzonej działalności gospodarczej.
• Zgoda na przetwarzanie danych przez MOPS w Kraśniku w związku z procesem rekrutacji – załącznik nr 2
5. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
6. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
7. Klauzula informacyjna – załącznik nr 3
XI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – kandydat do świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1a, 23-204 Kraśnik, w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00,do dnia 30.08.2024 r. do godz. 15:00.
Dokumenty aplikacyjne złożone po w/w terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
XII. Informacja o wynikach naboru:
O wyniku naboru kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.
XIII. Informacje dodatkowe:
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr. tel. 81 826 09 61, 81 825 15 81 w. 23.

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW KRAŚNIKA

Zachęcamy do korzystania z pomocy psychologicznej dla mieszkańców naszego
miasta (dzieci, dorośli, rodziny) .
Dyżur PSYCHOLOGA odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku.
* czwartek godz. 15.30 18.30
* pok. nr 11
* nr tel. 81 825 43 99 (czynny w czasie dyżuru)
Informacje można uzyskać również w godzinach pracy MOPS:
7.00 15.00
SEKCJA ds. UZALEŻNIEŃ —- 609 466 663

Informujemy, że Gmina Miasto Kraśnik, poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku realizuje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa” dla  Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Całkowita wartość programu 336 600,60 zł, dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 336 600,60 zł.

Program “Opieka Wytchnieniowa 2024”  ma na celu wsparcia członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością.

  1. Program ma na celu odciążenie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi
    z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Dzięki temu wsparciu, opiekunowie będą mieli czas na odpoczynek, regenerację oraz załatwienie innych spraw życiowych.
  2. Usługi Opieki Wytchnieniowej:

– program oferuje czasowe zastępstwo w formie usług opieki wytchnieniowej.

– osoby zaangażowane w opiekę nad osobą z niepełnosprawnością mogą skorzystać z tej pomocy, aby móc odpocząć i zregenerować siły.

  1. Kwalifikacje:

– program obejmuje osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu    niepełnosprawności lub równoważnym.                                                                                    – aktywność zawodowa nie wyklucza możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

  1. Formy Realizacji

– usługi opieki wytchnieniowej są świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub centrum opiekuńczo-mieszkalnym.

 Program jest realizowany do 31 grudnia 2024 roku.