Menu

 

 

 

Zarządzenie nr 6/2024

Zbiórka krwi.

Ogłoszenie o naborze uczestników programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

I. Wymagania :
1.Wymagania niezbędne:
Adresatami programu są:
 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
             – o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
             – o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
             – traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b,
                zgodnie z art. 5 i art. 62
               ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
               oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2.Wymagania dodatkowe:
 • miejsce zamieszkania miasto Kraśnik
 • nie korzystanie z innych odpłatnych usług opiekuńczo/asystenckich
 • nie uczestniczenie w poprzednich edycjach Programu
II. Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby:
 • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.
III. Zakres wsparcia dla uczestnika Programu korzystającego z usługi asystencji osobistej:
Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością,
lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.
Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością,
na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego,
ale nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

IV. Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w Programie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Załącznik nr 1
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 3. Oświadczenie kandydata na uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024     – Załącznik nr 2
 4. Klauzula informacyjna RODO dla kandydata na uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Załącznik nr 3
 5. Ankieta dot. sytuacji życiowej kandydata na uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Załącznik nr 4
 6. W przypadku, gdy kandydat na uczestnika Programu reprezentowany jest przez opiekuna prawnego – kopia sądowego lub notarialnego potwierdzenia faktu ustanowienia opiekuna prawnego.
 7. Oświadczenie kandydata na uczestnika Programu „Asystent osobisty osób z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 o korzystaniu z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych programów finansowanych z innych źródeł – Załącznik nr 6

V. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta osobistego.
VI. Nabór prowadzony będzie w siedzibie MOPS w Kraśniku na podstawie złożonych dokumentów.

VII. Na etapie rekrutacji, kandydat na uczestnika Programu, może zostać zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów

VIII. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z przyjęciem  do Programu.

IX. Nabór do Programu prowadzony będzie z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji w oparciu o punktację określoną na podstawie karty zgłoszenia kandydata na uczestnika Programu oraz ankiety dotyczącej sytuacji życiowej kandydata na uczestnika Programu.

X. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja powołana zarządzeniem kierownika MOPS.

XI. Dokumenty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Szpitalna 1A, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w terminie od 13.02.2024 r. do 20.02.2024 r. do godziny 15.00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub pod numerami telefonów:

81 825 15 81,  81 925 15 80,  601 979 977,  723 327 311.

Regulamin-naboru-na-uczestników-Programu-Asystent-Osobisty-Osoby-Niepełnosprawnej-2024

Załacznik nr 8 do Programu AOON-JST karta zakresu czynności

Nie bądź obojętny…

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych u mieszkańców miasta Kraśnik objętych wymienioną formą pomocy przez MOPS w 2024 roku.

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wyksztalcenie minimum podstawowe.
3. Doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi oraz posiadanie potwierdzonego doświadczenia w pracy z osobami zależnymi, wymagającymi opieki.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opiekuńczych.
7. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.
2. Umiejętności interpersonalne – łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość.
3. Samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność.
4. Umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego.
5. Wysoka kultura osobista.
6. Umiejętność obsługi urządzeń cyfrowych – telefon, tablet, teleopaski.
7. Otwartość na różne formy doskonalenia zawodowego podnoszące jakość wykonywanych obowiązków.

III. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki:
1. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, poszanowania godności i prawa osób do samostanowienia.
2. Zachowanie tajemnicy służbowej.
IV. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie
V. Termin zatrudnienia: styczeń – grudzień 2024 r.
VI. Wymiar godzinowy zatrudnienia: 80 do 160 godz. miesięcznie, elastyczne godziny pracy, praca w dni powszednie, możliwość pracy w sobotę i niedzielę.
VII. Liczba miejsc: 40
VIII. Obowiązki opiekuna:
• Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.
• Opieka higieniczna.
• Pielęgnacja zalecona przez lekarza.
• Zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
• Usługi opiekuńcze inne.
IX. Inne informacje:

1. Praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie.

X. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
• List motywacyjny i życiorys (CV) powinny byś opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ogłoszeniu o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).” z własnoręcznym czytelnym podpisem.
3. Kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o:
– Posiadanym obywatelstwie polskim.
– Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
– Niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opiekuńczych.
– Prowadzonej/nieprowadzonej działalności gospodarczej.
Zgoda na przetwarzanie danych przez MOPS w Kraśniku w związku z procesem rekrutacji – załącznik nr 2
5. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
6. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
7. Klauzula informacyjna – załącznik nr 3

XI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – kandydat do świadczenia usług opiekuńczych” w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1a, 23-204 Kraśnik, w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00 lub tradycyjnie pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, do dnia 30.11.2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu).
Dokumenty aplikacyjne złożone po w/w terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

XII. Informacja o wynikach naboru:
O wyniku naboru kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.

XIII. Informacje dodatkowe:
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr. tel. 81 826 09 61, 81 825 15 81 w. 23.