Dodaj do ulubionych1Napisz do nas1Mapa strony 1

Odznaczenie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku

Odznaczenie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku przyznane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie za zaangażowanie w poprawę sytuacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację projektów systemowych i konkursowych POKL w latach 2007 – 2015.

Wyrożnienie

Więcej informacji

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 176 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. oraz Uchwały Rady Miasta Kraśnik Nr VIII/42/2011 z dnia 31.03.2011 r. § 3 pkt 2 informuje się o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017.

Opinie i uwagi dotyczące w/w programu prosimy zgłaszać na wypełnionym formularzu drogą pisemną, w kopercie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Gminny Program Wspierania Rodziny” na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,ul. Grunwaldzka 4a, 23–204 Kraśnik lub drogą elektroniczną na adres: pomoc_spoleczna@mops.krasnik.pl.

Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz formularz konsultacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i są dostępne na stronie internetowej http://mops.krasnik.pl/ oraz w siedzibie MOPS.

Konsultacje będą trwały od 17.03.2015 do 24.03.2015

Wyniki konsultacji zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraśnik http://www.krasnik.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://mops.krasnik.pl/.

Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy. Nieprzedstawienie opinii w podanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Załączniki:

1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017

2. Formularz konsultacji społecznych

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konsultacjach społecznych do GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015 – 2017 wpłynęła 1 konsultacja zgłoszona przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku.

Cykl spotkań

W dniu 10.02.2015r. w siedzibie MOPS rozpoczął się cykl spotkań pracodawców z uczestnikami projektu systemowego przeszkolonymi w ramach ścieżki reintegracji zawodowej w Klubie Integracji Społecznej. Przeczytaj resztę tego wpisu »

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy ogłasza przetarg nieograniczony pn. Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku otrzymał od anonimowego darczyńcy 2 tony ziemniaków. Zostały one przekazane rodzinom najbardziej potrzebującym. Za przekazane wsparcie serdecznie dziękujemy.