Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018

Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018 – od 1 września do 15 września 2017 .
Składanie wniosków wraz załącznikami – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul Grunwaldzka 4A, 23-210 Kraśnik, sekretariat lub pok. nr 1.
Informacji udziela p. Danuta Szydłowska, tel. 81 8251580.

__________________

Pliki do pobrania:

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

Wniosek

Tabela faktury 2018

Tabela faktury 2017

Oświadczenie na nowy rok

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie nr konta

Punkt Nieodpłatnej Odzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku

informuje, że w siedzibie MOPS
ul. Grunwaldzka 4a,

znajduje się Punkt Nieodpłatnej Odzieży

podarowanej przez mieszkańców miasta.

Czynny w godzinach 7-15.

 

Serdecznie Zapraszamy

Pierwsze efekty projektu pt. „Teraz Aktywizacja” – 12 zawartych umów z deklaracją zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych

Fundacja „Liderzy Sukcesu” wraz z Partnerem – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniku informują o zakończonych dwóch panelach szkoleniowych w ramach projektu: pt. „Teraz Aktywizacja” skierowanego do osób niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.1 Aktywne Włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Do dnia  11 października 2016r. zakończono  realizację szkolenia w zawodach Opiekunka dziecięca oraz Logistyk/ Spedytor. Łącznie przeszkolono 20 osób. Uczestnicy projektu podpisali umowy na odbycie czteromiesięcznych staży zawodowych. Sukcesem jest  podpisanie umów stażowych z deklaracją zatrudnienia dla 60% uczestników projektu. Oznacza to, że 12 spośród 20 przeszkolonych osób otrzyma umowy o pracę tuż po zakończeniu czteromiesięcznego stażu. W ramach w/w projektu do końca miesiąca stycznia 2017r. zostanie przeszkolonych kolejnych 30 osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku ul Grunwaldzka 4a. Rekrutacja trwa do dnia 30.11.2016r., ze względu na duże zainteresowanie projektem istnieje możliwość wcześniejszego jej zakończenia.

Galeria zjęć

INFORMACJA

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kraśniku nieodpłatnie wydaje paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają kryteria:

 • dochód nie przekracza  951 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub
 • dochód nie przekracza  771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Paczki żywnościowe wydawane są w magazynie PCK mieszczącym się przy ul. Tysiąclecia 3B, 23-200 Kraśnik.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku zaprasza osoby kwalifikujące się do pomocy żywnościowej w celu wypełnienia oświadczenia uprawniającego do otrzymania w/w wsparcia:

 • Dzielnica Stara -Kraśnik ul. Tysiąclecia 3B 
 • Dzielnica Fabryczna – Kraśnik ul. Grunwaldzka 4A

Zapraszamy chętnych do udziału w projekcie partnerskim pt. „Teraz Aktywizacja”

Fundacja „Liderzy Sukcesu” wraz z Partnerem – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniku zapraszają osoby niepełnosprawne z powiatu kraśnickiego do udziału w projekcie: pt. „Teraz Aktywizacja”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.1 Aktywne Włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer projektu: RPLU.11.01.00-06-0025/15

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn w wieku wiek od 15 lat do 64 lat)

Formalne kryteria rekrutacyjne:

 1. osoba niepełnosprawna o stopniu umiarkowanym lub lekkim,
 2. zamieszkała na terenie całego powiatu kraśnickiego,
 3. mające status osoby bezrobotnej lub pozostającej bez zatrudnienia.

Rodzaje udzielonego wsparcia:

 1. Doradztwo psychologiczne
 2. Poradnictwo zawodowe
 3. Szkolenia:
 • „Pracownik obsługi biurowej”- 130h, dodatek szkoleniowy 8,53 zł/h obecności,
  łącznie 1.108,90 zł
 • „Opiekunka os. starszych” – 130h,dodatek szkoleniowy 8,53 zł/h obecności,
  łącznie 1.108,90 zł
 • ”Opiekunka dziecięca”-130h,dodatek szkoleniowy 8,53 zł/h obecności, łącznie 1.108,90 zł
 • „Logistyk/spedytor”- 130h, dodatek szkoleniowy 8,53 zł/h obecności, łącznie 1.108,90 zł
 1. Staże zawodowe w okresie pomiędzy IX.2016 – V.2017 r. płatne około 1280,26zł brutto/m-c
  przez 4 m-ce z możliwością zatrudnienia.
 2. Pośrednictwo pracy 4h/osobę.

 

Informacje na temat projektu są udzielane :

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku ul Grunwaldzka 4a
 • w Żłobku Kubusiolandia : ul. Kościuszki 2a Annopol
 • telefonicznie: 724 555 054 i 81 825 15 80.