Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Kraśnik a Wojewodą Lubelskim w sprawie realizacji zdania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza nabór pracowników na stanowisko:

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

 1. WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

1/ posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych,

3/brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4/ stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań,

5/ umiejętność pracy z klientem,

6/ kultura osobista.

 

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1/ pomoc w wyjściach, powrotach oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

2/ pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojeździe na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
3/ pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
4/ pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;

5/ pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
6/ pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

 • WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1/ CV
2/ list motywacyjny,
3/kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
4/ kopie dokumentów i certyfikatów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
5/oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
7/oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie powierzonych zadań,
8/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a. Nabór trwa do dnia 7 lutego 2020 roku do godziny 15:00. Decyduje kolejność zgłoszeń. Umowy zlecenia będą zawarte z osobami spełniającymi założone kryteria po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Postępowanie przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku. W pierwszym etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzje o dopuszczeniu do  drugiego etapu.
W drugim etapie komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. W trzecim etapie komisja dokona ostatecznej oceny kandydatów.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

Zakłada się zatrudnienie 20 asystentów. Praca asystentów będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia na czas określony do dnia 31.12.2020 r.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 -22:00.

Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych można odbierać w okresie 1 miesiąca od daty upływu terminu do ich składania. Aplikacje nie odebrane w w/w terminie zostaną zniszczone.

 

Informacje o naborze pracowników na stanowisko „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” można uzyskać u Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
tel. 81 826 10 36.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
poszukuje osób powyżej 18-tego roku życia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zainteresowanych udziałem w programie:
”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 ″.
Zakres pomocy wykonywanej przez asystenta  na rzecz uczestnika Programu :

1/ pomoc w wyjściach, powrotach oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

2/ pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojeździe na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
3/ pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
4/ pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;

5/ pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
6/ pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Chętnych do udziału w Programie prosimy  o zgłoszenie  osobiste lub telefoniczne w Dziale Pomocy środowiskowej MOPS:
 Dzielnica Stary Kraśnik:

Al. Tysiąclecia 3B  tel. (81) 825 20 14 kom. 601979087

Dzielnica Kraśnik Fabryczny:

Ul. Grunwaldzka 4a tel. (81) 825 15 81 kom. 601 979 977

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„KUŹNIA PRACY”
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
OS 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
DZIAŁANIE 11.1: „AKTYWNE WŁĄCZENIE”

Celem projektu jest:
Zwiększenie u 120 osób (72 K i 48 M) lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
(klienciMOPS Kraśnik) lub osób zagrożonych ubóstwem I/lub wykluczeniem społecznym
(wtym 60 osób z zaburzeniami psychicznymi), z czego min. 15 osób to osoby z
niepełnosprawnością sprzężoną z terenu Miasta Kraśnik województwa lubelskiego
poziomu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i zmobilizowanie do aktywnego
poszukiwania zatrudnienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje,

że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
(współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym),
w Punkcie PCK w Kraśniku przy Alei Tysiąclecia 3b, będzie wydawana żywność:
 • 16-17 stycznia 2020r – mieszkańcy dzielnicy Stary Kraśnik
  w godzinach 9.00-14.00
  20-21 stycznia 2020r – mieszkańcy dzielnicy Fabryczny Kraśnik
 • w godzinach 9.00-14.00

Dodatkowy termin dla osób, które nie będą mogły zgłosić się w wymienionych
terminach-22 stycznia 2020r

Z  okazji  Świąt Bożego Narodzenia pragniemy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia.
 Niech  ten czas będzie okazją do odpoczynku, ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie od  codziennych zmagań i trosk.
W nadchodzącym Nowym Roku 2020 życzymy wszystkim spokoju, zdrowia, szczęścia w życiu prywatnym  i sukcesów w życiu zawodowym.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Cholewińska wraz z pracownikami