Zapraszamy chętnych do udziału w projekcie partnerskim pt. „Teraz Aktywizacja”

Fundacja „Liderzy Sukcesu” wraz z Partnerem – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniku zapraszają osoby niepełnosprawne z powiatu kraśnickiego do udziału w projekcie: pt. „Teraz Aktywizacja”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.1 Aktywne Włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer projektu: RPLU.11.01.00-06-0025/15

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn w wieku wiek od 15 lat do 64 lat)

Formalne kryteria rekrutacyjne:

 1. osoba niepełnosprawna o stopniu umiarkowanym lub lekkim,
 2. zamieszkała na terenie całego powiatu kraśnickiego,
 3. mające status osoby bezrobotnej lub pozostającej bez zatrudnienia.

Rodzaje udzielonego wsparcia:

 1. Doradztwo psychologiczne
 2. Poradnictwo zawodowe
 3. Szkolenia:
 • „Pracownik obsługi biurowej”- 130h, dodatek szkoleniowy 8,53 zł/h obecności,
  łącznie 1.108,90 zł
 • „Opiekunka os. starszych” – 130h,dodatek szkoleniowy 8,53 zł/h obecności,
  łącznie 1.108,90 zł
 • ”Opiekunka dziecięca”-130h,dodatek szkoleniowy 8,53 zł/h obecności, łącznie 1.108,90 zł
 • „Logistyk/spedytor”- 130h, dodatek szkoleniowy 8,53 zł/h obecności, łącznie 1.108,90 zł
 1. Staże zawodowe w okresie pomiędzy IX.2016 – V.2017 r. płatne około 1280,26zł brutto/m-c
  przez 4 m-ce z możliwością zatrudnienia.
 2. Pośrednictwo pracy 4h/osobę.

 

Informacje na temat projektu są udzielane :

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku ul Grunwaldzka 4a
 • w Żłobku Kubusiolandia : ul. Kościuszki 2a Annopol
 • telefonicznie: 724 555 054 i 81 825 15 80.

 

WNIOSKI Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO oraz ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy od :

 

5 września do 31 października  2016 r.

przyjmowane będą ( Kraśnik, ul. Grunwaldzka 4a – pok. Nr 7 ) :

 

1.       W poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 17.00

(w godz. od 15.00 do 17.00 – wejście do MOPS od strony balkonu)

 

2.       Od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do godz. 15.00

 

Program stypendialny

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2016/2017

Wyniki rozeznania rynku

Wyniki rozeznania rynku w celu zatrudnienia Psychologa celem przeprowadzenia Doradztwa psychologicznego w trakcie rekrutacji Grupy docelowej

w projekcie pn. „Teraz Aktywizacja”

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że w wyniku konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Patrycja Żuraw.

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, iż w okresie od 2016/07/18 do 2016/08/19 zmienia się miejsce wydawania posiłków z firmy Spółdzielnia Socjalna „EXODUS”  ul. Lubelska 94,  23-204 Kraśnik  na  Firmę Handlowo-Usługową JAR- KRAS 2 Anna Cybulak, ul. Urzędowska 16C,
23-200 Kraśnik
. Posiłki będą wydawane w godz. od  13.00 do 14.00.