Menu

 

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych u mieszkańców miasta Kraśnik objętych wymienioną formą pomocy przez MOPS w 2024 roku.

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wyksztalcenie minimum podstawowe.
3. Doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi oraz posiadanie potwierdzonego doświadczenia w pracy z osobami zależnymi, wymagającymi opieki.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opiekuńczych.
7. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.
2. Umiejętności interpersonalne – łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość.
3. Samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność.
4. Umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego.
5. Wysoka kultura osobista.
6. Umiejętność obsługi urządzeń cyfrowych – telefon, tablet, teleopaski.
7. Otwartość na różne formy doskonalenia zawodowego podnoszące jakość wykonywanych obowiązków.

III. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki:
1. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, poszanowania godności i prawa osób do samostanowienia.
2. Zachowanie tajemnicy służbowej.
IV. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie
V. Termin zatrudnienia: styczeń – grudzień 2024 r.
VI. Wymiar godzinowy zatrudnienia: 80 do 160 godz. miesięcznie, elastyczne godziny pracy, praca w dni powszednie, możliwość pracy w sobotę i niedzielę.
VII. Liczba miejsc: 40
VIII. Obowiązki opiekuna:
• Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.
• Opieka higieniczna.
• Pielęgnacja zalecona przez lekarza.
• Zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
• Usługi opiekuńcze inne.
IX. Inne informacje:

1. Praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie.

X. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
• List motywacyjny i życiorys (CV) powinny byś opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ogłoszeniu o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).” z własnoręcznym czytelnym podpisem.
3. Kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o:
– Posiadanym obywatelstwie polskim.
– Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
– Niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opiekuńczych.
– Prowadzonej/nieprowadzonej działalności gospodarczej.
Zgoda na przetwarzanie danych przez MOPS w Kraśniku w związku z procesem rekrutacji – załącznik nr 2
5. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
6. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
7. Klauzula informacyjna – załącznik nr 3

XI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – kandydat do świadczenia usług opiekuńczych” w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1a, 23-204 Kraśnik, w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00 lub tradycyjnie pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, do dnia 30.11.2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu).
Dokumenty aplikacyjne złożone po w/w terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

XII. Informacja o wynikach naboru:
O wyniku naboru kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.

XIII. Informacje dodatkowe:
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr. tel. 81 826 09 61, 81 825 15 81 w. 23.